Po - Pá 8:00 - 15:30
St 8:00 - 14:00

Zákaznický servis: 774 707 286

cartClear
Váš košík je prázdný

Návod k instalaci a údržbě kuchyňského dřezu

UPOZORNĚNÍ:
Ve vlastním zájmu si Ihned po dodání dřezu zkontrolujte jeho stav a bezvadnost, zejména škrábance, vrypy, prohyby nebo jiná poškození způsobená zejména nešetrnou přepravou.  Dále pak kompletnost příslušenství jako sifon, těsnění a montážní komponenty.
Pokud zaznamenáte nějaké defekty materiálu nebo chybějící příslušenství, okamžitě prosím o této skutečnosti informujte dodavatele.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé při instalaci a neodborné manipulaci.

Používejte při manipulaci a montáži vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle. Pokud si montáží svépomocí nejste jisti, svěřte instalaci odborné firmě.


Montáž: 

A) Běžné usazení lemem na desku

Otočte dřez dnem vzhůru a položte na pracovní desku na požadované místo. Zkontrolujte budoucí pozici vaničky ve skříňce pod dřezem. Vanička nesmí zasahovat do korpusu a po obou stranách musí být prostor pro přepad a instalaci úchytek.

Pokud má dřez odkapávací plochu, tato může přecházet výřezem v pracovní desce na vedlejší skříňku. U dvojdřezu, pokud se obě vaničky nevejdou do jedné skříňky, je možné ubrat část dělící příčky a přizpůsobit se tak i využitím prostoru vedlejší skříňky, pokud je volná (nejde o šuplíky nebo zabudovaný spotřebič).

Obkreslete tužkou vnější obvod a odstraňte dřez. Nyní novou linkou zmenšete původní obrys o 8-10 mm, pro dosednutí okraje dřezu. (Nedoporučujeme používat předtištěné šablony nebo rozměry ze schématických obrázků výrobce a dělat výřez dříve, než budete mít dřez u sebe).

Vyvrtejte otvor u vnitřní řezné linky pro pilový list. Přímočarou pilou vyřízněte celý otvor po vnitřní straně druhé vytvořené linky zmenšeného obrysu.

Zkuste vložit dřez, zda zapadne správně po celém obvodu, popřípadě otvor upravte.

Do určených míst po okraji dřezu nasaďte všechny stahovací úchytky.

Na dosedací plochu dřezu nalepte samolepící těsnění (pokud je u vašeho typu dřezu přiloženo) nebo naneste neutrální silikonový tmel. Kolem vnější obkreslené linky můžete použít maskovací pásku, aby přebytečný tmel nepotřísnil pracovní desku.

Dřez opatrně vložte do výřezu, usaďte do správné pozice a zespodu zajistěte pomocí dodaných úchytek. Dotahujte momentovým el. šroubovákem nebo ručně. (Keramické dřezy se upevňují pouze tmelem, bez úchytek).

Namontujte vodovodní baterii a případné excentrické ovládání výpustě. Pokud jste si zajistili dodatečné otvory, můžete osadit také dávkovač saponátu nebo pípu filtrované vody. (Pro tlačítko zapínání drtiče odpadu lze využít otvor po nevyužitém excentru, pokud jim byl dřez vybaven). 

Namontujte výpusť, (pokud je vybavena ovládáním, propojte lanko s excentrem). Upevněte přepad a propojte trubkou s výpustí.
Připojte sifon k výpusti a odpadnímu potrubí.

Proveďte zkoušku těsnosti všech spojů napuštěním dřezu po okraj, aby se ověřila nejprve funkčnost a těsnost přepadu, poté vypuštěním dřezu také těsnost spojů sifonu.    

B) Jiné usazení v desce

U určitých typů dřezů a speciálních pracovních desek lze s použitím jiných úchytek realizovat i spodní montáž. Konzultujte s dodavatelem nebo montážní firmou.
Některé keramické modulové nebo technické dřezy jsou pak přímo určeny pro nestandardní montáž, kdy instrukce naleznete v technickém listu nebo doplňkových dokumentech u výrobku.
Na tyto druhy montáží se nevztahuje postup montáže výše.   

Údržba dřezu

K čištění dřezů používejte dle návodu k tomu určené čistící šetrné chemické nebo octové prostředky, měkký hadřík nebo neabrazivní houbičku. Na silnější znečištění použijte výrobcem doporučenou originální čistící pastu. Povrch granitových dřezů je možné oživit běžným stolním rostlinným olejem.

Dřez dle povahy svého materiálu (nerez, granit, plast, keramika) nesmí přijít do kontaktu se silnými chemikáliemi (např. čističe kovů, čističe kartáčů, odstraňovače nátěrů, amoniak...) Tyto chemikálie, mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti povrchu dřezu.


Pozor: vyhněte se použití rozpouštědel, kyselin, silných detergentů, silně abrazivních nebo alkalických čistících prostředků, případně jiných látek.

Není vhodné odkládat horké předměty do dřezu, ani na okapovou plochu. Pro odkládání rozpáleného nádobí používejte k tomu určené podložky.

Ošetřování a používání kuchyňských dřezů dle ČSN EN 13310 ed.2:
Kuchyňské dřezy jsou robustně konstruovány a jsou navrženy tak, aby splňovaly zamýšlené použití.

Uživatel tedy nese určitou odpovědnost za to, že dřez není nesprávně používán mimo zamýšlené použití.

Uživatelé by se měli řídit instrukcemi pro ošetřování a používání dodanými výrobcem, protože péče a ohledy zajistí dlouhou životnost a údržba prodlouží „nový“ vzhled.

Kuchyňské dřezy mohou být poškozeny, zachází-li se s nimi nešetrně. Je třeba dbát na to, aby se zabránilo možnému upuštění jakýchkoliv předmětů do dřezu nebo aby se tato možnost omezila na minimum. Lze doporučit, aby se na odkapávací plochu nebo do nádržky umístil při manipulaci s takovými předměty tlumící materiál.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby se zabránilo „skřípavému přejíždění“ předmětů po spodní části nádržky dřezu a po okraji.

Záruka se nevztahuje zejména:
Na provozní opotřebení, poškození nevhodným používáním nebo používáním k jiným účelům, než je výrobek určen, škody způsobené neodbornou montáží dřezu nebo komponentů, v případě opravy a změny produktu samotným uživatelem, poškození vlivem nepřiměřeně hrubého zacházení (úderem těžkého předmětu, ostrého předmětu, nepřiměřeným statickým zatížením), nesprávným čištěním a údržbou, poškození vlivem mimořádné události (požárem, výbuchem apod.)

Internetový obchod www.weltservis.cz provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275 se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.

Copyright © 2014-2024 WELT SERVIS spol. s r.o.